استاد صمدی:چگونه با اطرافیان خود معاشرت کنید؟
   
 

رای گیری

سلام .حضور شمارا خیر مقدم میگوییم .كیفیت مطالب را چگونه ارزیابی می كنید؟
 

تقویم فارسی

 
جمعه
۱۳۹۷
تیر
۲۹
 

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز44
mod_vvisit_counterدیروز498
mod_vvisit_counterاین هفته2949
mod_vvisit_counterهفته گذشته2848
mod_vvisit_counterاین ماه7734
mod_vvisit_counterماه گذشته18888
mod_vvisit_counterکل بازدیدها2985176

در 20 دقیقه گذشته : 6
آی پی شما : 54.81.195.140
,
امروز : 29 تیر 1397

 
 
تصویر
شروع شرح دروس معرفت نفس در کانال معرفت نفس
پنجشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۸
سلام مشکات ولایت مدت کوتای است که اقدام به ایجاد کانالی تحت عنوان معرفت نفس کرده عزیزانی که در مباحث معرفت نفس تاکنون مطالعه داشته اند ویا نداشته اند . با عضو در کانال این امکان برایشان ایجاد شده که به فضل الهی شرح دروس معرفت نفس  استاد صمدی آملی را از ابتدا شروع کنند. کانال شرح دروس معرفت  را از طزیق کانال مشکات ولایت وارد شوید . ... ادامه مطلب...
تصویر
به کانال تلگرام مشکات ولایت بیوندید .
چهارشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
کانل تلگرام مشکات ولایت سلامکانال مشکات ولایت  @meshkatehvelayat این کانال صرفا جهت ارايه مباحث اخلاقي عرفاني وفلسفی پیرامون مباحث حضرت علامه حسن زاده آملی و استاد صمدی آملی ایجاد شده. وهر روزشما با پرسش وپاسخ متفاوتی از موضوعات عرفانی اخلاقی و اجتماعی علامه حسن حسن زاده آملی واستاد صمدی  همراه هستیم.مشکات ولایت عقل فطرت.گام به گام با معرفت نفس... ادامه مطلب...
زبان اعداد
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۴۲
اگر شخصی شیئی مثلاً یک عدد انگشتر را در یکی از دستانش گرفته و شما قصد یافتن آن را داشته باشید، کافی است که از او بخواهید برای آن دستی که انگشتر در آن قرار دارد عددی زوج و برای دست دیگر عددی فرد را در نظر بگیرد. سپس از او بخواهید که عدد دست راست را در عددی زوج ضرب کرده و آنگاه حاصل آن را با عدد دست چپ جمع نماید. پس اگر عدد بدست آمده فرد باشد،... ادامه مطلب...
 
استاد صمدی:چگونه با اطرافیان خود معاشرت کنید؟ PDF چاپ نامه الکترونیک
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
نوشته شده توسط 1001KALEME.IR   
شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۲۷

بسم الله الرحمن الرحیم

نحوه ی معاشرت باآشنایان:
اماقسم سوم که آشنایان باشند،پس ازآنان برحذرباش،شرّرانبین مگرازکسی که اورامی شناسی که یادوست است که توراکمک می نماید،ویانادان است که متعرض تونمی شود،وهماناهمه ی شرّازآشنایانی است که بازبانشان صداقت وراستی رااظهارمی کنند،پس آنچه توان داری،آشنایان راکم کن،ویادرمدرسه ای یامسجدی یاشهری یابازاری گرفتارآنان شدی،برتوواجب است که احدی ازآنان راکوچک نشماری،چونکه تونمی دانی شایدهمینی راکه تحقیرمی کنی ازتوبهتربهترباشد،وانگهی به آشنایان باچشم تعظیم برای آنان درحال دنیایشان نگاه نکن که هلاک می شوی،چونکه دنیانزدخداوندکوچک است وآنچه هم دردنیاهست هم درنزدخداکوچک است ولذا هرگاه اهل دنیادرقلب توبزرگ باشند،ازچشم خداوندساقط می شوی،ومباداکه دین خودت رابرای آنان بدهی تابه دنیای آنان دست یابی،که این کاررااحدی نمی کندمگراینکه درچشم اهل دنیاکوچک شودسپس ازآنچه که درپیش آنهاست محروم گردد.واگرآشنایان باتودشمنی کنند،مقابله باآنان به صورت دشمنی نکن،پس برمکافات آنان طاقت طاقت نیاورکه دین تودربین آنان می رود،وعنادوکینه ی توباآنان طولانی می شود،ودراینکه انان به تواکرام می کنندودرمقابل چهره ی تو،تورامدح می کنندونسبت به تواظهاردوستی می نمایند،آرامش پیدانکن،چون که اگرحقیقتاًاین رابخواهی دربین صدنفر،یکی هم پیدانمی کنی،پس طمع نکن که آشنایان درآشکاروپنهان برای تویک جورباشند،وازاینکه درغیابت توراسرزنش می کنندتعجب نکن وازآنان غضبناک نباش چون که اگرتوانصاف داشته باشی،مثل همین راازخودت می یابی حتی درمورددوستان فامیلانت،بلکه درمورداستادوپدرومادرت،پس توهم درغیاب آشنایانت آنهارابه چیزی یادکن که درمشافهه ی باآنان نباشد،وطمع خودت راازمال ومقام وکمک دوستان قطع کن،چون برای طمع کننده دربیشترجاهاگدائی درمال است که قهراً چنین شخصی ذلیل درحال است.اگریکی ازاشنایان به توحاجتی داشت برایش برآورده کن وخداراشکرگذارباش واوراهم شکربگوی واگرکوتاهی کرداوراموردعتاب قرارنده وازوی گلایه نداشته باش که به صورت دشمنی درمی آیدواودشمن می گردد.
وهمانندمؤمن به دنبال برهان وعذرهاباش،وهمانندمنافق به دنبال عیبهامباش واین جوربگوکه شایدکوتاهی اودرحق من به جهت عذری بودکه من برآن عذرش آگاهی ندارم،وتامادامی که دریکی ازآنهازمینه های قبول رانیافتی به اوموعظه نکن وگرنه ازتونمی شنودوتازه دشمن توهم می شود.وهنگامی هم که  درمسئله ای به اشتباه می روندولی ازتعلیم ویادگیری هم ازهرکسی بی میلی نشان می دهندبه آنهاتعلیم نده چونکه ازتوعلم ودانائی رااستفاده می کنندولی باتوبه صورت دشمنی برخوردمی کنندمگراینکه این تعلیم به یک گناهی تعلق داشته باشدکه این تعلیم دادن آنان راازنادانی بیرون آورد،دراین صورت براساس لطف بدون سرکشی،حق رابه آنان یادآورشو.وهرگاه ازآنان کرامت وخیری رادیدی خدای راشکرکن که تورانسبت به آنان محبوب قرارداد،واگرهم ازآنان بدی دیدی پس انان رابه خداواگذاروازبدی آنان به خداپناه ببرولی آنان راموردعقوبت قرارنده وبه آنان هم نگوکه چراحق مرانمی شناسید وحالی که من فلانی پسرفلانی هستم،ومن درعلوم فاضل هستم که اینگونه حرف زدن،سخن احمقان است،واحمق ترین مردم آن کسی است که خودش راپاک جلوه دهدوبرخودش مدح وستایش نماید.
وبدان که خداوندآشنایان رابرتومسلّط نمی کندمگراینکه ازتوقبلاًگناهی سرزده باشدپس ازگناه خودت طلب بخشش کن،وبدان که آن تلّطشان برتوازطرف خداوندیک عقوبتی برای توخواهدبود.ودربین آشنایان نسبت به حقّشان شنواباش،وازباطل آنان ناشنواباش وبه خوبی های آنان گویاباش،وازبدیهای آنان ساکت باش وارمخالطت وآمیختگی بامتفقه زمان بخصوص آنان که آشکاراخلاف می کنندوازجدال باآنان دوری کن زیراکه آنان براساس حسدشان نسبت به توسختیهای روزگارراانتظارمی کشند،وبرعلیه توبه گمانهای ناروادست می زنند،ودرپشت سرتوباهمدیگربه چشم اشاره می کنندوتمسخرمی گیرند،ودرمعاشرتهایشان لغزشهای تورابرعلیه توسنگرمی گیرندتااینکه درغضب هاومناظرات شان تورابدگوئی کنندولغزش تورانبخشندوعورت وخصوصی هایت رانپوشند،بلکه برای تویک چیزبی ارزش وناچیزی راحساب می کنندوبرکم وزیادحسدمی ورزند،وبرعلیه توبرادران رابه وسیله نمّامی گری وبی جوررساندنهاوبهتان تحریک می کنند،اگرراضی باشندظاهرشان نرم است،ولی اگرغضبناک شوندباطن شان خفه کننده وگلوگیراست،ظاهرشان لباس اندولی باطنشان گرگ هارامی مانند.این آن چیزی است که دربیشترآنان به نحوقطع مشاهده می کنی مگراینکه خدای حفظ کند،پس همراهی باآشنایان خسران،ومعاشرت باآنان ذلّت آوراست.تازه اینکه گفتیم،حکم کسی است که برای توصداقت رااظهارمی کندتاچه رسدبه کسی که باتئدشمنی راآشکارمی سازد،هزاربارازدوستت بترس که چه بسااوبرگردددرحالی که نسبت به مسائل خصوصی بیناتراست وبرای همین است که گفته شده دشمن توازدوست تواستفاده می کندپس آشنایان رازیادنکن.به صورت شعرگفته شده که :بشتردردهاراازهمین غذاخوردن وآب نوشیدن می بینی که پیدامی شودوبدین نحوباش که هلال بن علارمّی گفت:«وقتی که عفونمودم وبااحدی حقدوکینه نورزیدم،ازهمّ وغصّه ی دشمنی هاراحت شدم،همانامن دشمنم راهنگام دیدن شرمنده می کنم تااینکه شرّرابه وسیله ی تحیّت هاازمن دورسازد....مردم هماننددردرامی مانند،ودردمردم،رهاکردن آنان است ودرستم کردن نسبت به آنان قطع شدن برادری هاست.پس بامردم مخالفت کن وشکیباباش،وبه صورت تقیه کردن باآنان به صورت«کوروکروگنگ»مابقی عمرت راباآنان بگذران.وبدین صورت باش که بعضی ازحکیمان فرمودندکه:«بادوست ودشمنت باچهرۀ رضایت برخوردکن بدون اینکه دربرابرشان ذلیل باشی وازآنان درهیبت باشی،ووقارداشته باش بدون کبر،وتواضع درغیرخواری،ودرهمۀ امورمیانه روباش که هریک ازدوطرف به نحوافراط ویاتفریط سرزنش شده است.وبه دوجانب خودالتفات نداشته باش وبدان نظرمکن،باجماعت هاتوقف نکن،ووقتی هم جلوس نمودی به اتمام نرسان،ازتودرتوقراردادن انگشتان وبازی کردن باریش وانگشتروخلال کردن دندان ها خودت راحفظ کن،وداخل کردن انگشت دربینی وزیادی آب دهن وبینی وازپراندن مگس ازصورتت،وازدرازکشیدن وخمیازه کردن درمقابل مردم ودرنمازوغیرآن خودرابازدار،وبایدکه مجلس توجای بلند،وسخن گفتن تومنظم ومرتب باشد،وازکسی که برای توسخنی می گویدبه کلام نیکویش بدون اظهاروتعجب مفردگوش بده،ودوباره گفتن سخن اوراخواستارمباش.ازچیزهای خنده آوروحکایات سکوت کن ازاعجابت نسبت به فرزندت وشعروکلامت ومهمان داری ات ودیگرخصوصیاتت برای دیگران سخن نگو.پوشش چیزی که برای زنان زینت است رابرای خودت زینت قرارنده وهمانندبخشش بردگان بخشش نکن.سرمه کشیدن ومصرف زیادی درروغن مالی کردن رابیشترآرزوکن،ولی درحاجات ستیزه نکن،احدی رابرای ستم کردن دلیری نکن.به مقدارمال خودت اهل وفرزندخودت راخبردارنکن تاچه رسدبه غیرآنها،چونکه اگرآنهاراکم ببینندسبکش می شمارند،واگرزیادهم باشدقهراًبه رضایتشان نخواهدبودوبدون مداراآن راناچیزمی دانندوآن رابرای لغزش هایشان به کارمی گیرند.
باکنیزوبرده ات به صورت بیهودگی بسرنبری که وقارتوازبین می رود.وقتی به کشمکش افتادی باوقارباش وازنادانی وعجله دورباش ودرحجّت ودلیل خودت تفکّرکن وبادستت اشاره نکن وخیلی به پشت سرت التفات نکن ودوزانورابه هم نزن،وقتی غضب کردن توارامش یافت سخن بگو،واگرسلطانی به تونزدیک شدازاوبرای روی نیزه باش،ومباداکه رفیق عافیت شوی که دشمن ترین دشمنهاست؛هرگزمال خودراازآبرویت باکرامت ترقرارنده.همین مقدارکه برایت گفتم ای جوان مردتورادرابتداکفایت می کندپس خودت رابه اینهاوادارکن که همه ی آنهارادرسه قسمت می شودملاحضه کرد:
1-قسمتی درادای طاعت است.
2-قسمتی درترک گناهان.
3-قسمتی درآمیختگی ومعاشرت بامردم است.
اینهاکه گفته شدجامع همه ی جملات ومعامله کردن باخلق وخالق است اگربرای خودت مناسب دیدی ودرقلب خودت دیدی که باآنهادرعمل کردن میل ورقبت داری پس بدان که تودراینصورت که این اموررابه کارببندی بنده ای خواهی بودکه خداوندبه وسیله ی ایمان قلب تورانورانی گرداندوشرح صدرعطافرمایدوبرای تومحقق می شودکه برای هرآغازی، انجامی خواهدخواهدبودوماورای آن رااسرارواغواروعلوم ومکاشفاتی خواهدبود،پس به تحصیل این وظایف اشتغال پیداکن،واگردیدی ازعمل کردن به این وظایف روگردان شدی واین فن ازعلم رارهاکردی وبه خودت می گوئی که تحصیل این علم درمحضرعالمان چه فایده دارد،وهروقت خودت رابرنزدیکان واهل نظرمقدم داشتی ودیدی که منسب تودرمجالس امیران ووزیران چه اندازه است که تورابه صله وبه دوره ای ولایت اوقاف وحکم برساند،پس بدان که شیطان تورااغواکردوبه قلب توفراموشی پایان کارراقراردادپس بایدیک شیطانی مثل خودت گیربیاوری تااینکه تورابه آرزویت برساند.آنکه قطعاً بدان برای توپادشاهی درمحل توحاصل نمس شودتاچه رسدازپادشاهی درقریه یاشهرتوولی آن پادشاهی دائمی ونعمتهای دائمی درجوارپروردگار عالمین ازتوفوت می شوند».تااینجاخلاصۀ گفتاربعضی ازعلمادراین مقام بود.والسلام علی من اتّبع الهدی.
منبع.راه نجات به ترجمه:داودصمدی آملی.مـــــشکات ولایت.

 

 

نظرات  

 
0 #1 رها ۱۳۹۲-۱۱-۰۸ ۱۵:۴۷
سلام
عالی بود.
واقعا امان از حسادت کمر شکن آشنایان حتی خانواده! باید از شر حسودان و بددلان به خدا پناه برد.
فقط یک توصیه دوستانه: لطف کنید بین کلمات فاصله بگذارید. حیف این مطالب خوب نیست که ویرایش نشه؟ برای ادیت از نرم افزار ویراستار استفاده بفرمایید.این نرم افزار رو می تونید در این آدرس پیدا کنید:
www.virastyar.ir
و من الله توفیق
نقل قول
 

اضافه‌ كردن نظر

کار برگرامی جهت ارسال نظرات بعد وارد کردن ایمیل خود لطفا پاسخ کد امنیتی را در کادر زیروارد کنید.
مثلا 25+5=30
شما فقط پاسخ را که عدد 30 باشد را وارد کنیدوسپس کلید ارسال را فعال کنید.


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

 

علامه حسن حسن زاده آملی

 

وبسایت هزارو یک کلمه مرکز نشر آثار حضرت علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی واستادفاضل کامل مکمل صمدی آملی

منوی تصویری

قبساتی از مشکات

 
 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مشکات ولایت می باشد.

طراحی و پیاده سازی: ملی سرور